Ban Thường Trực UBMTTQVN xã

logo mat tran to quoc

BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ
BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ MAI
z2646269817624 589c302144fe0fe04119fa02db8e2f52 1
Đồng chí: Nguyễn Văn Quận
Sinh ngày: 16.08.1994
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quản lý nhà nước:  

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0353872152   
       E.mail: quanvpdutramai@gmail.com
 
z2766176603230 dbfdb9c0a8ce42d1cc46d7a7f676770d
Đồng chí: Nguyễn Thị Hải Âu
Sinh ngày: 16.08.1994
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng 
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Quản lý nhà nước:  

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0384709943
       E.mail:


logo mat tran to quoc BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ VÂN
z2646312519670 376005d264bfb2530fd481e47dae09d2
Đồng chí: Đinh Hoàng Nhã
Sinh ngày: 15.02.1976
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 03 xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vân - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0353872152   
       E.mail: quanvpdutramail.com
 
z2646305214624 e004f2fe229902e2b407f2f21160c2a5
Đồng chí: Nguyễn Thanh Diệu
Sinh ngày: 28.08.1993
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Vân, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vân - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0379117204 
                       E.mail: 

logo mat tran to quoc BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ DON
z2646269825807 a8ee7b86d6259fa36ad97cea6bc4ff56
Đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng
Sinh ngày: 17.02.1976
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Don, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Don - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0388339584 
       E.mail: xuanhungtradon@gmail.com
 
z2638750254521 5bdfee9aecf145d96039543f0b75c4c4
Đồng chí: Nguyễn Thị Vy
Sinh ngày: 10.10.1996
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Don, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT
Trình độ chính trị: 
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Don - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0375937365
                          E.mail: 

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ TẬP
z2646305211443 da838fbf66cea1387c74a4f38f17aba2
Đồng chí: Hồ Văn Lâm
Sinh ngày: 05.09.1982
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Tập - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0369545275
                        E.mail: 
 
z2646269832414 c1c398cd70cfa6a250f9f5fe432f1bb0
Đồng chí: Hồ Văn Đạo
Sinh ngày: 03.09.1991
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: 

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Tập - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:

                          E.mail: 

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ DƠN
z2646269832523 d0db1aa41deb1b19d558368381c6773d
Đồng chí: Hồ Thị Ngọc Huyền
     Sinh ngày: 01.01.1984
    Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Bắc Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Dơn - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0944539435
                        E.mail: hothingochuyen1984@gmail.com
 
z2646288765425 2dd72846b56630e0c42c6c615c66926a 1
Đồng chí: Hồ Văn Tân
Sinh ngày: 06.04.1994
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ chính trị: 
Quản lý nhà nước: Chuyên viên

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Dơn - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0394170100
                                 E.mail: hotuanlinhphongkhong@gmail.com

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ LINH
z2646305214375 f45786455f2ae9ea093dd4402245e3fa
Đồng chí: Hồ Văn Phương
Sinh ngày: 22.08.1989
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 1 xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Linh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0369545275
                        E.mail: 
 
z2646269822010 7e98f3534d8be0887a4b5682fa0e9197
Đồng chí: Hồ Văn Lao
Sinh ngày: 05.03.1997
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 03 xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý văn hóa
Trình độ chính trị: 
Quản lý nhà nước: 

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Linh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0366231442
                    E.mail: hovanlaopctmtx@gmail.com

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ VINH
z2646269823521 4ac8bb98eade626877f20c18dd05750f
Đồng chí: Hồ Văn Nào
Sinh ngày: 14.02.1987
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Luật
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vinh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0378347166
 E.mail:
 
z2647627622974 30eb049e3a31bc906953661ab33a6b81
Đồng chí: Hồ Văn Việt
Sinh ngày: 06.05.1988
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 03 xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: ( Đang học Đại học)
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:  

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Vinh - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0375937365
                          E.mail: 

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ LENG
z2647644661445 803a3118973d9121a69bd3ad40bf3003
Đồng chí: Đỗ Thị Hai
     Sinh ngày: 07.09.1983
    Dân tộc: Mơ Nông
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0368086906
                        E.mail: dothihai07091983@gmail.com
 
z2646269833660 fc802f26dcca9f16af35bbc79310e8b8
Đồng chí: Nguyễn Xuân Ngọc
Sinh ngày: 12.03.1993
Dân tộc: Kadong
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 01 xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung Cấp Quản lý văn hóa
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0338310003
                          E.mail: nguyenngocvpdu@gmail.com

logo mat tran to quocBAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ CANG
z2646269827234 428c8ee5b0410a9bca8789f6f3fb161d
Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn
     Sinh ngày: 17.01.1990
    Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 05 xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học công tác xã hội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0972402824
                        E.mail:
z2649563217174 e5f0a5002dba62fccf997ed7ea8ef126
Đồng chí: Tạ Cao Hát
Sinh ngày: 02.05.1991
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 05 xã Trà Cang, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng dịch vụ Pháp lý
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0383829380
                          E.mail:


logo mat tran to quoc
BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN XÃ TRÀ NAM
z2646269825810 8c2c9a5fea40c83713e9db6a89ba78e3
Đồng chí: Võ Xuân Trình
     Sinh ngày: 15.05.1986
    Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 02 xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước: Chuyên viên 

Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: UVBTV Đảng ủy - Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:
0865159079
                  Email:xuantrinhmt86@gmail.com

 
z2646269820687 190c1f77e522a393556769613a44312c
Đồng chí: Đinh Văn Min
Sinh ngày: 11.01.1986
Dân tộc: Xê Đăng
Quê quán: Huyện Nam Trà My - Tỉnh Quảng Nam
Chổ ở hiện nay: Thôn 04 xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My - Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Trung Cấp xã hội
Trình độ chính trị: Trung cấp
Quản lý nhà nước:

 Đảng, Đoàn: Đảng viên ĐCSVN
Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBMTTQVN xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My
         Số điện thoại:

  E.mail:


 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay661
  • Tháng hiện tại10,321
  • Tổng lượt truy cập178,956
VĂN BẢN MỚI

Số: 05/HĐND - VP ngày 15.04.2022

Về việc tham gia phản biện Đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Thời gian đăng: 18/04/2022

lượt xem: 54 | lượt tải:43

Số: 06 /HĐND - VP ngày 18.04.2022

Về việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023

Thời gian đăng: 18/04/2022

lượt xem: 83 | lượt tải:74

Số: 61/KH - MTTQ -UB ngày 14.03.2022

Kế hoạch giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022

Thời gian đăng: 03/04/2022

lượt xem: 92 | lượt tải:68

Số: 56 - KH/HU ngày 24.03.2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương số 11-CTr-TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện kết luận...

Thời gian đăng: 30/03/2022

lượt xem: 91 | lượt tải:50

Số: 19/HD - MTTQ-BTT ngày 23.03.2022

Hướng dẫn triển khai công tác Dân tộc năm 2022

Thời gian đăng: 25/03/2022

lượt xem: 88 | lượt tải:51

Số: 20/HD - MTTQ -BTT ngày 23.03.2022

Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2022

Thời gian đăng: 25/03/2022

lượt xem: 183 | lượt tải:54

Số: 624 - CV/HU ngày tháng 03 năm 2022

Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

Thời gian đăng: 22/03/2022

lượt xem: 220 | lượt tải:120

Số: 109 - CV/BTGHU ngày 22.03.2022

Về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Thời gian đăng: 23/03/2022

lượt xem: 80 | lượt tải:44

Số: 54 - KH/HU ngày 21.03.2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số Tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 21/03/2022

lượt xem: 153 | lượt tải:50

Số: 51 - KH/HU ngày 11.03/2022

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nam Trà My

Thời gian đăng: 19/03/2022

lượt xem: 198 | lượt tải:96
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 169 | lượt tải:40

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 205 | lượt tải:58
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây