ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Thứ tư - 21/07/2021 09:47 695 0
Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần phải hành động ngay từ bây giờ và xuyên suốt trong thời gian đến để hiện thực hóa các mục tiêu đại hội đề ra.
Quang cảnh tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng
Quang cảnh tuyên truyền Nghị quyết XIII của Đảng

Việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp không chỉ được thực hiện trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, mà phải được triển khai sâu rộng, liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ.

Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những vận hội mới, thời cơ mới của quê hương, đất nước. Để giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp. Đến ngày 30/6, toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng hình thức và quy mô phù hợp. Nhìn chung, việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Hầu hết các cấp ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết với liên hệ thực tiễn, lồng ghép nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cũng đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.
 

Xác định việc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết không chỉ được thực hiện trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, mà phải được triển khai sâu rộng, liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ, gắn công tác tuyên truyền, quán triệt với công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt nội dung này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, tiến hành giám sát các địa phương, đơn vị về công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Qua kiểm tra, giám sát, có thể nhận thấy công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều đổi mới, được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên… Các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội được đi sâu phân tích, tuyên truyền theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể. Quá trình tuyên truyền gắn với kịp thời giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, vướng mắc; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những trường hợp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.
 

Cụ thể hóa nghị quyết vào kế hoạch của địa phương, đơn vị
 

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng “thành công của Đại hội Đảng không phải ở chỗ thông qua được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới mà quan trọng hơn là thời gian tới, chúng ta phải tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào, vì qua kiểm điểm cho thấy việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu”. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng từ trung ương, cơ sở phải căn cứ vào những quyết sách Đại hội XIII để xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Bây giờ là lúc hành động, hành động và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, bám sát các văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, huyện Nam Trà My đang tập trung xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Ưu tiên hàng đầu là tập trung chỉ đạo tập trung thực hiện 03 khâu đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư, gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên đầu tư phát triển mạnh cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh; làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển công nghiệp, dịch vụ; thu hút đầu tư và tạo môi trường khởi nghiệp để thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh và bền vững. Hoàn thành sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Quản lý và điều hành kế hoạch, ngân sách đúng luật định. Trên cơ sở đó, phát huy tổng hợp sức mạnh và tinh thần đoàn kết của đồng bào huyện Nam Trà My chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa huyện phát triển nhanh và bền vững. Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX cấp ủy, chính quyền Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở cũng cần tập trung rà soát tình hình thực tế, phát huy thế mạnh của từng địa phương để ban hành các chương trình, đề án cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội, tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 464 | lượt tải:157

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 454 | lượt tải:128

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 247 | lượt tải:98

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 626 | lượt tải:244

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 658 | lượt tải:200

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:284

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 629 | lượt tải:229

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 920 | lượt tải:363

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1804 | lượt tải:738

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 991 | lượt tải:259
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay979
  • Tháng hiện tại15,698
  • Tổng lượt truy cập921,968
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1462 | lượt tải:281

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1528 | lượt tải:310
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây