Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 75/MTTQ-BTT 21/02/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài
2 76/KH-MTTQ-BTT 21/02/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023
3 21/HD-MTTQ-BTT 16/02/2023 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023
4 HD/21-MTTQ-BTT 12/02/2023 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023
5 10/CTr-MTTQ-BTT 12/02/2023 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023
6 Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022 03/08/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng
7 Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022 21/07/2022 Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022
8 Số: 21-HD/HU ngày 17.06.2022 06/07/2022 Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
9 Số: 09 QĐ/HU ngày 27.06.2022 06/07/2022 Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện.
10 Số: 1445/MTTQ-BTT ngày 22.06.2022 25/06/2022 V/v Báo cáo số liệu tổ chức và cán bộ năm 2022
11 Số: 1446/MTTQ -BTT ngày 22.06.2022 25/06/2022 V/v đề nghị triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa BTT Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thanh Tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh
12 Số: 1455/QĐ-UBND ngày 30.06.2022 25/06/2022 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Nam Trà My
13 Số: 1448/MTTQ - BTT ngày 24.06.2022 25/06/2022 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI
14 Só: 135/MTTQ - BTT ngày 30.05.2022 29/05/2022 Về việc xây dựng báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022
15 Số: 06 /HĐND - VP ngày 18.04.2022 17/04/2022 Về việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023
16 Số: 05/HĐND - VP ngày 15.04.2022 17/04/2022 Về việc tham gia phản biện Đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
17 Số: 61/KH - MTTQ -UB ngày 14.03.2022 03/04/2022 Kế hoạch giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022
18 Số: 56 - KH/HU ngày 24.03.2022 29/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương số 11-CTr-TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện kết luận...
19 Số: 20/HD - MTTQ -BTT ngày 23.03.2022 24/03/2022 Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2022
20 Số: 19/HD - MTTQ-BTT ngày 23.03.2022 24/03/2022 Hướng dẫn triển khai công tác Dân tộc năm 2022
21 Số: 109 - CV/BTGHU ngày 22.03.2022 22/03/2022 Về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
22 Số: 624 - CV/HU ngày tháng 03 năm 2022 22/03/2022 Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW
23 Số: 54 - KH/HU ngày 21.03.2022 21/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số Tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
24 Số: 53- KH/HU ngày 17.03.2022 18/03/2022 Kế hoach việc thực hiện xây dựng quy hoạch, Ban Chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2025 -2030, 2026 -2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.
25 Số: 51 - KH/HU ngày 11.03/2022 18/03/2022 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nam Trà My
26 Số: 52 - KH/HU ngày 16.03.2022 16/03/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025
27 Số: 618 - CV/HU ngày 17.03.2022 16/03/2022 V/v mời dự trực báo Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện
28 Số: 617 - CV/HU ngày 11.03.2022 14/03/2022 Về việc thống nhất nội dung giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
29 Số 59/KH- MTTQ-BTT ngày 10.03.2022 14/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư...
30 Số: 18/HD - MTTQ - BTT ngày 11.03.2022 14/03/2022 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022
31 Số: 60/KH - MTTQ - BTT ngày 10.03.2022 14/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục ...
32 Số: 57/BCĐCVĐ ngày 03/03.2022 13/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " năm 2022
33 Số: 58 /KH -MTTQ -BTT ngày 09.03.2022 13/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022
34 Số: 56/KH-MTTQ-BTT ngày 07.03.2022 13/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư năm 2022
35 Số: 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08/03/2022 NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ; HỖ TRỢ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
36 Số: 05 - QĐ/HU ngày 08.03.2022 08/03/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
37 Số: 49 - KH/HU ngày 08.03.2022 08/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
38 Số: 01- HD/BTCHU ngày 08.03.2022 08/03/2022 Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
39 Số: 25 - HD/BTGHU ngày 22.02.2022 03/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, nghi lễ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
40 Số: 606 - CV/HU ngày 02.03.2022 01/03/2022 V/v mời dự trực báo Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện
41 Số: 01/NQLT - HĐND - MTTQ ngày 08.11.2 01/03/2022 Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện với UBMTTQVN huyện Nam Trà My giai đoạn 2021 -2026
42 Số: 09 /CTr-MTTQ - BTT ngày 28.02.2022 01/03/2022 Chương trình công tác của Ban Thường trực và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2022
43 Số: 19 -HD/HU ngày 28.02.2022 01/03/2022 Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
44 Số: 123/ MTTQ - BTT ngày 01.03.2022 28/02/2022 Quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
45 Số: 16/HD - MTTQ - BTT ngày 28/ 28/02/2022 Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2022
46 Số: 17/HD - MTTQ - BTT ngày 01.03.2022 28/02/2022 Hướng dẫn công tác thi đua và bản điểm thi đua năm 2022
47 Số: 603 - CV/HU ngày 25.02.2022 27/02/2022 Về việc triển khai Kết luận số 723 - KL/HVCTQG về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW
48 Số: 77/HD - MTTW - BTT ngày 25.01.2022 21/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022
49 Số: 78/HD - MTTW - BTT ngày 25.01.2022 21/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022
50 Số: 16/HD - MTTQ - BTT ngày 09.02.2022 20/02/2022 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay884
  • Tháng hiện tại15,714
  • Tổng lượt truy cập950,130
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 526 | lượt tải:183

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 520 | lượt tải:155

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 300 | lượt tải:117

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 671 | lượt tải:259

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:216

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 729 | lượt tải:296

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 689 | lượt tải:249

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 968 | lượt tải:378

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1853 | lượt tải:753

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1036 | lượt tải:266
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1517 | lượt tải:290

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1567 | lượt tải:320
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây