STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 05/HĐND - VP ngày 15.04.2022 18/04/2022 Về việc tham gia phản biện Đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026
2 Số: 06 /HĐND - VP ngày 18.04.2022 18/04/2022 Về việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023
3 Số: 61/KH - MTTQ -UB ngày 14.03.2022 04/04/2022 Kế hoạch giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022
4 Số: 56 - KH/HU ngày 24.03.2022 30/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương số 11-CTr-TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện kết luận...
5 Số: 19/HD - MTTQ-BTT ngày 23.03.2022 25/03/2022 Hướng dẫn triển khai công tác Dân tộc năm 2022
6 Số: 20/HD - MTTQ -BTT ngày 23.03.2022 25/03/2022 Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2022
7 Số: 624 - CV/HU ngày tháng 03 năm 2022 23/03/2022 Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW
8 Số: 109 - CV/BTGHU ngày 22.03.2022 23/03/2022 Về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
9 Số: 54 - KH/HU ngày 21.03.2022 22/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số Tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10 Số: 51 - KH/HU ngày 11.03/2022 19/03/2022 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nam Trà My
11 Số: 53- KH/HU ngày 17.03.2022 19/03/2022 Kế hoach việc thực hiện xây dựng quy hoạch, Ban Chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2025 -2030, 2026 -2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.
12 Số: 618 - CV/HU ngày 17.03.2022 17/03/2022 V/v mời dự trực báo Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện
13 Số: 52 - KH/HU ngày 16.03.2022 17/03/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025
14 Số: 60/KH - MTTQ - BTT ngày 10.03.2022 15/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục ...
15 Số: 18/HD - MTTQ - BTT ngày 11.03.2022 15/03/2022 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022
16 Số 59/KH- MTTQ-BTT ngày 10.03.2022 15/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư...
17 Số: 617 - CV/HU ngày 11.03.2022 15/03/2022 Về việc thống nhất nội dung giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
18 Số: 56/KH-MTTQ-BTT ngày 07.03.2022 14/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư năm 2022
19 Số: 58 /KH -MTTQ -BTT ngày 09.03.2022 14/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022
20 Số: 57/BCĐCVĐ ngày 03/03.2022 14/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " năm 2022
21 Số: 01- HD/BTCHU ngày 08.03.2022 09/03/2022 Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
22 Số: 49 - KH/HU ngày 08.03.2022 09/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
23 Số: 05 - QĐ/HU ngày 08.03.2022 09/03/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
24 Số: 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 09/03/2022 NGHỊ ĐỊNHVỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ; HỖ TRỢ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
25 Số: 25 - HD/BTGHU ngày 22.02.2022 04/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, nghi lễ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
26 Số: 19 -HD/HU ngày 28.02.2022 02/03/2022 Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
27 Số: 09 /CTr-MTTQ - BTT ngày 28.02.2022 02/03/2022 Chương trình công tác của Ban Thường trực và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2022
28 Số: 01/NQLT - HĐND - MTTQ ngày 08.11.2 02/03/2022 Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện với UBMTTQVN huyện Nam Trà My giai đoạn 2021 -2026
29 Số: 606 - CV/HU ngày 02.03.2022 02/03/2022 V/v mời dự trực báo Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện
30 Số: 17/HD - MTTQ - BTT ngày 01.03.2022 01/03/2022 Hướng dẫn công tác thi đua và bản điểm thi đua năm 2022
31 Số: 16/HD - MTTQ - BTT ngày 28/ 01/03/2022 Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2022
32 Số: 123/ MTTQ - BTT ngày 01.03.2022 01/03/2022 Quy định thực hiện chế độ thông tin, báo cáo
33 Số: 603 - CV/HU ngày 25.02.2022 28/02/2022 Về việc triển khai Kết luận số 723 - KL/HVCTQG về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW
34 Số: 78/HD - MTTW - BTT ngày 25.01.2022 22/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022
35 Số: 77/HD - MTTW - BTT ngày 25.01.2022 22/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022
36 Số: 16/HD - MTTQ - BTT ngày 09.02.2022 21/02/2022 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022
37 Số: 578 - QĐ/HU ngày 15.02.2022 21/02/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng
38 Số: 122/BC - MTTQ - BTT ngày 18.02.202 21/02/2022 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 02 nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022
39 Số: 3319/QĐ - UBND ngày 02.12.2022 19/02/2022 Quyết định ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
40 Số: 45 - KH/HU ngày 14.02.2022 18/02/2022 Kế hoạch triển khai Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
41 Số: 1248/MTTQ - BTT ngày 16.02.2022 18/02/2022 Báo cáo tình hình dân tộc, công tác dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
42 Số: 593 - CV/HU ngày 17.02.2022 18/02/2022 Về việc đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
43 Số: 595 - CV/HU ngày 17.02.2022 17/02/2022 Về việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên năm 2022
44 Số: 592 - CV/HU Ngày 16.02.2022 16/02/2022 Về việc giao tham mưu nội dung phục vụ Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9 (khóa XIX)
45 Số: 120/MTTQ - BTT ngày 15.02.2022 15/02/2022 Về việc đề nghị tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
46 Số: 215 / SNV - CCVC ngày 25.01.2022 14/02/2022 V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡngkiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quảnlý năm 2022
47 Số: 138/KH-MTTQ-BTT ngày 18.01.2022 25/01/2022 Kế hoạch phối hợp chăm lo Tết cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
48 Số: 05 -CV/BCĐ ngày 21.01.2022 24/01/2022 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
49 Số: 54 KH/MTTQ - BTT ngày 10.01.2022 12/01/2022 Kế hoạch phối hợp chăm lo tết cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm dần - năm 2022
50 Số: 10 /NQ- MTTQ ngày 06.01.2022 12/01/2022 Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019 -2024
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay430
  • Tháng hiện tại11,229
  • Tổng lượt truy cập179,864
VĂN BẢN MỚI

Số: 05/HĐND - VP ngày 15.04.2022

Về việc tham gia phản biện Đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Thời gian đăng: 18/04/2022

lượt xem: 57 | lượt tải:43

Số: 06 /HĐND - VP ngày 18.04.2022

Về việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2023

Thời gian đăng: 18/04/2022

lượt xem: 91 | lượt tải:83

Số: 61/KH - MTTQ -UB ngày 14.03.2022

Kế hoạch giám sát của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022

Thời gian đăng: 03/04/2022

lượt xem: 94 | lượt tải:69

Số: 56 - KH/HU ngày 24.03.2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương số 11-CTr-TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện kết luận...

Thời gian đăng: 30/03/2022

lượt xem: 95 | lượt tải:52

Số: 19/HD - MTTQ-BTT ngày 23.03.2022

Hướng dẫn triển khai công tác Dân tộc năm 2022

Thời gian đăng: 25/03/2022

lượt xem: 90 | lượt tải:52

Số: 20/HD - MTTQ -BTT ngày 23.03.2022

Hướng dẫn công tác Tôn giáo năm 2022

Thời gian đăng: 25/03/2022

lượt xem: 183 | lượt tải:54

Số: 624 - CV/HU ngày tháng 03 năm 2022

Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW

Thời gian đăng: 22/03/2022

lượt xem: 223 | lượt tải:121

Số: 109 - CV/BTGHU ngày 22.03.2022

Về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Thời gian đăng: 23/03/2022

lượt xem: 82 | lượt tải:44

Số: 54 - KH/HU ngày 21.03.2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số Tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 21/03/2022

lượt xem: 157 | lượt tải:50

Số: 51 - KH/HU ngày 11.03/2022

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nam Trà My

Thời gian đăng: 19/03/2022

lượt xem: 208 | lượt tải:99
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 171 | lượt tải:40

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 209 | lượt tải:58
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây