HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về CBCC và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Thứ ba - 26/09/2023 11:43 165 0
Ngày 22/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã ban hành 02 Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, gồm: (1) Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và (2) Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023, trong đó:
Quang cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X diễn ra từ ngày 21-22/9/2023
Quang cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X diễn ra từ ngày 21-22/9/2023
               Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh đã thay thế 05 Nghị quyết trước đây của HĐND tỉnh liên quan đến đội ngũ người hoạt động ở cơ sở (Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019; Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HDNĐ ngày 20/7/2022; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDNĐ ngày 21/4/2020 và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022) với những điểm mới về khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, cụ thể:
             1. Bổ sung chức danh Tham mưu công tác Đảng ủy vào nhóm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối Đảng. Như vậy, khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm 15 chức danh; Trong đó, gồm 14 chức danh kế thừa lại theo quy định tại các Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và thêm chức danh Tham mưu công tác Đảng ủy.
             2. Về mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng (bao gồm mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế). Ngoài mức khoán phụ cấp theo Nghị định số 33, tiếp tục thực hiện hỗ trợ thêm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã: 1,07 mức lương cơ sở/người/tháng. Đối với các chức danh còn lại, cụ thể, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 1,01 mức lương cơ sở/người/tháng và có trình độ dưới đại học được hỗ trợ 0,87 mức lương cơ sở/người/tháng.
            3. Về mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố bằng 2,0 mức lương cơ sở và bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng căn cứ theo phân loại địa bàn thôn/tổ dân phố.
          4. Tăng mức hỗ trợ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn/tổ dân phố từ 600.000 đồng/người/tháng (theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2022/NQHĐND) lên mức 750.000 đồng/người/tháng (tăng 25%).
          5. Đáng chú ý, lần này, theo Nghị quyết của HĐND tỉnh nếu thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động ở thôn/tổ dân phố và giảm được một người thì được hưởng 100% (trước đây chỉ được hưởng 50%) mức phụ cấp, hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm.
hoi nghi quang nam 16 2
Đại diểu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp 

          Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023, HĐND tỉnh thống nhất giao theo phân loại đơn vị hành chính cấp xã, chưa tính đến số lượng tăng thêm do có yếu tố đặc thù về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Lý do là năm 2023, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh đang trong giai đoạn thực hiện sắp xếp theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; để đảm bảo tính ổn định trong việc bố trí, sắp xếp và tạo thuận lợi trong việc giải quyết số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nên giữ nguyên số lượng hiện giao cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện. Năm 2024, sẽ xem xét, giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trên cơ sở các Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định triển khai thực hiện các Nghị quyết trên trong thời gian sớm nhất.

 

Tác giả bài viết: Như Phi và Hà Giang

Nguồn tin: Sở Nội vụ Quảng Nam

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 527 | lượt tải:183

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:155

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 300 | lượt tải:117

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 671 | lượt tải:259

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:216

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 729 | lượt tải:296

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 689 | lượt tải:249

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 968 | lượt tải:378

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1853 | lượt tải:753

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1036 | lượt tải:266
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay971
  • Tháng hiện tại15,801
  • Tổng lượt truy cập950,217
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1517 | lượt tải:290

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1567 | lượt tải:320
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây