ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM VÀ ỦY BAN DÂN TỘC

Chủ nhật - 17/10/2021 21:08 700 0
Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.
Chủ trì Hội nghị
Chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT.

Tham dự Hội nghị có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTNQ Việt am; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Lãnh đạo UBDT.

z28371776512328d0b06ba2bd6d03542365655e3d7cfe1 iecy
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS

Trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 22 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2017 - 2021, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, qua gần 5 năm tổ chức triển khai, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả, cụ thể, thiết thực.

Căn cứ nội dung Chương trình phối hợp của hai cơ quan Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tổ chức triển khai các nội dung phối hợp ở cấp huyện, cơ sở và với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân tộc.
 

z283717769843237a633c0c3c3a78c0f907608f11e3f52 pdmu
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong giai đoạn 2017-2021, hai bên cũng chú trọng phối hợp triển khai công tác giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Cùng với đó, các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo. Từ đó, kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; Bộ mặt nông thôn mới ở vùng dân tộc miền núi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc miền núi giảm dần; công tác giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng được đảm bảo.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đồng bào; Giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp đầy đủ, kịp thời những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc phản ánh với Đảng, chính quyền nhân dân…
 

z2837177654783752e4e950ee4789d4094bb3674c6e287 qjxk
Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá về kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2021, ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giữa UBDT và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ nhằm góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.
 

z2837177703143d52bfb53e1c21ddd920f016850d373e0 qwcy
Quang cảnh Hội nghị 

Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 và dự thảo nội dung trong chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã có một số gợi mở để lãnh đạo hai cơ quan cùng nhìn nhận, thống nhất và hành động nhằm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2021-2025.

Nhấn mạnh tới sứ mệnh cao cả của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong tập hợp, củng cố, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc và vai trò, vị trí Ủy ban Dân tộc trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, trọng tâm là chính sách phát triển kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và Miền núi, chính sách đối với địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chính sách đối với người dân tộc thiểu số, nhất là nhóm dân tộc rất ít người, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, tại cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Dân tộc đã phát huy vai trò tham mưu giúp Ủy ban, Đoàn chủ tịch, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số để kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện.

“Tại phiên khai mạc của mỗi kỳ họp của Quốc hội, Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đều có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội. Đây cũng là một dịp rất tốt để bày tỏ những vấn đề mà hai cơ quan cùng quan tâm.” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tuy là 2 cơ quan độc lập nhưng có những nhiệm vụ khá tương đồng, do vậy hai bên cần phối hợp chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau để hướng tới mục tiêu cao nhất là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Để triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với công tác dân tộc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới hai bên cần bám sát vào Văn kiện của các kỳ Đại hội của Đảng, nhất là Đại hội XIII; đồng thời việc triển khai thực hiện Kết luận 65 của Bộ chính trị phải nắm vững nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Đối với việc phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hai cơ quan phải nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội, trong đó cần xác định rõ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Từ việc ký kết chương trình phối hợp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là một việc làm cụ thể, có ý nghĩa là một sự cam kết của lãnh đạo hai cơ quan để làm sao thực hiện được phương châm: "Nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"; “làm việc phải tròn vai, thuộc bài”; “Con công thì phải múa, con nghê thì phải chầu” như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở thì mới có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 

z2837177639985406c4087056ad0bf3ac64c3c3ae21f37 qxhd
 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp trọng tâm, trọng điểm giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025 đã đề ra 8 nhóm nội dung công việc, xác định cụ thể, rõ việc, rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên.

Để công tác phối hợp thực chất, đạt hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị thời gian tới hai bên tập trung bảo đảm thực hiện đúng, đủ mục đích, yêu cầu của Chương trình đề ra, tập trung ưu tiên các nội dung phối hợp trọng tâm, trọng điểm, địa bàn đặc biệt khó khăn để giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, trong chương trình phối hợp giai đoạn tới hai bên cần tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 

z28371776713892da654057db2da9863e309b0c821d535 xmvk
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan 

*Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo hai cơ quan, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT đã khen thưởng cho các đơn vị, và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.
 

z28371776900138b5ccced85fc9f7f5b10db2f6f8a6000 qwri
 Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng ảnh lưu niệm Bác Hồ, Bác Tôn cho Ủy ban Dân tộc
z2837177661235c67640b3cc714cafcde4e1760f3f639b tyxl
z2837177651119ce47c85c38931e5523da46d2c9cd32a6 hglw
UBTƯ MTTQ Việt Nam và UBDT đã khen thưởng cho các đơn vị, và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021. 
 

Nguồn tin: Tin, ảnh: Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 526 | lượt tải:183

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:155

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 300 | lượt tải:117

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 671 | lượt tải:259

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:216

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 729 | lượt tải:296

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 689 | lượt tải:249

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 968 | lượt tải:378

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1853 | lượt tải:753

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1036 | lượt tải:266
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay917
  • Tháng hiện tại15,747
  • Tổng lượt truy cập950,163
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1517 | lượt tải:290

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1567 | lượt tải:320
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây